Föräldrarna

Att vara förälder på Vildrosen

Vildrosen är ett kooperativ som drivs av föräldrarna vilket betyder att du som förälder får en god insyn i verksamheten. Du blir delaktig i ditt barns vardag och kan påverka hur ditt barns förskoletid ska vara.

För ditt barn betyder kooperativformen en trygg tillvaro där föräldrar, barn och personal samarbetar. Förskolan är ett komplement till hemmet och på Vildrosen vill föräldrar och personal tillsammans skapa en god och stimulerande miljö för barnen. Som förälder får man också en social kontakt på köpet då man lär känna de andra föräldrarna på möten och fester vilket skapar en fin sammanhållning. Barnen får också en tryggare uppväxt eftersom de har många engagerade vuxna omkring sig.

Medlemmarnas insats

 • Aktiv i styrelsen eller i en annan arbetsgrupp

 • En medlem/familj kommer någon gång under barnets år på förskolan vara beredd på att behöva sitta i styrelsen under en två-årsperiod.

  • Roller: Ordförande, sekreterare, kassör, personalansvarig, löneadministratör, styrelsestöd, arbetsgivarstöd.

  • Styrelsemöte 1 gång/mån.

 • Vara med i valberedning eller vara revisor en gång under ens barns tid på förskolan

 • Medlemsmöten kvällstid ca 3 gånger/ termin - här pratar vi om verksamheten och fattar beslut

 • Städdag: 1 halvdag (förmiddag eller eftermiddag)/medlem/termin - ligger på en lördag eller söndag

 • Fixardag: 1 halvdag (förmiddag eller eftermiddag)/medlem/termin - ligger på en lördag eller söndag

 • Köksdag: 1–2 dagar per termin, då är medlemmen på plats kl 08.30 och tar hand om disk och förbereder för lunch och mellis samt är med och stöttar upp i barngruppen fram till 16.00.

 • Städförälder, ca 4 dagar/medlem/termin, då är medlemmen på plats kl 15.15 och tar hand om disk samt är med och stöttar upp i barngruppen fram till 17.00 (sista pedagogen går 16.30). Efter detta följer städning av förskolan.

Arbetsgrupper

Styrelsen

 • Huvudansvar för verksamheten samt ekonomi- och personalansvar

Matgruppen

 • Sköter kontakten med vår cateringfirma

 • Hanterar veckohandlingen av matvaror

 • Håller köksutbildningar

 • Ansvarar för allergier och köksrutiner

 • Köper in köksutrustning

 • Ser till att egenkontrollen fungerar

Föreningsstöd

 • Ansvar för hårdvara, it, hemsida och mail

 • Har olika stödfunktioner såsom nyckelansvar, gåvoinköp och stipendieansökningar.

 • Anordnar utflykter och fester

Rekrytering och introduktionsgruppen

 • Håller i rekryteringen av nya medlemmar

 • Ansvarar för introduktionsplanen för nya medlemmar

 • Marknadsföring

Lokalgruppen

 • Organiserar fixardagar

 • Ansvarar för inventarier och förbrukningsvaror

 • Ansvarar för odlingar samt gräsklippningsschema för gården

 • Sköter löpande underhåll av lokalen och akuta reparationer

Städgruppen

 • Organiserar storstädningar

 • Inventerar och köper städmaterial

 • Städrutiner och egenkontroll

Vikarieanskaffningsgruppen

 • Anskaffar vikarie vid behov

Stadgar för föräldrakooperativet Vildrosen

§ 1 Firma

Föreningens firma är Föräldrakooperativet Vildrosen ekonomisk förening.

§ 2 Ändamål

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att driva en förskola för medlemmarnas barn. Föreningen skall uppfylla de krav myndigheterna ställer eller kan komma att ställa på verksamheten. Personal anställs av föreningen.

§ 3 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Göteborgs kommun.

§ 4 Medlemskap

Till medlem antas den som förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt i övrigt verka för ändamålet med föreningen och som erhållit plats för sitt barn på förskolan. Ansökan om medlemskap skall göras skriftligen till styrelsen som skall pröva densamma.

§ 5 Medlemsinsats

Medlem skall deltaga i föreningen med ett insatsbelopp vars summa beslutas om på årsstämman.​ ​Nuvarande insats är 300kr. Insatsen erlägges inom två (2) veckor efter att medlemskap beviljats, till föreningens konton. Insatsen återbetalas ej vid utträde ur föreningen.

§ 6 Uppsägning av medlemskap

Uppsägning till utträde ur föreningen skall göras skriftligen till styrelsen. Utom i de fall som lagen om ekonomiska föreningar särskilt stadgar, äger avgång ur föreningen två hela månader efter det att medlem sagt upp sig till utträde, uteslutits eller annan omständighet som föranlett avgången inträffat.

§ 7 Uppsägning av förskoleplats.

Vid uppsägning av medlemskap i föreningen sker automatiskt en uppsägning av tillhörande förskoleplats. Vice versa sker att om familj skriftligen till styrelsen säger upp förskoleplats, och inte har fler barn med förskoleplats på Vildrosen, så sägs automatiskt medlemskapet i föreningen upp. Uppsägningstiden för förskoleplats följer de bestämmelser som gäller för Göteborgs kommun.

Förskoleplatsen för de barn som ska börja förskoleklass sägs upp per automatik, och behöver inte anmälas till styrelsen. Månadsavgift betalas då t.o.m. juni samma år.

§ 8 Uteslutning av medlem

Medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intresse eller ändamål får uteslutas av styrelsen. Utesluten medlem liksom övriga medlemmar äger rätten att hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämma genom anmälan därom till styrelsen inom en månad från det meddelandet om uteslutningen avsänts till medlemmen. Medlem som sagt upp sig eller uteslutits av styrelsen har inte rätt att deltaga i föreningens angelägenheter.

§ 9 Medlems åliggande

Samtliga medlemmar har arbetsplikt i föreningen. Vad som innefattas i denna arbetsplikt beslutas av medlemmar vid medlemsmöten.

Om föreningsstämman inte beslutat annat, ankommer det på styrelsen att ge närmre anvisningar om hur denna skyldighet skall fullföljas varvid skall beaktas en jämn arbetsfördelning mellan föreningens medlemmar.

Medlemmar är vidare skyldiga att betala stadgeenlig insatsavgift vid inträde i föreningen samt månadsavgift enligt principerna för maxtaxa i Göteborgs kommun. Styrelsen har dock rätt att besluta om en avgiftsnivå som är lägre än det angivna taket inom Göteborgs kommun. Det åligger styrelsen att uppmärksamma (påtala) och söka åtgärder tillsammans med medlemmar som återkommande bryter mot stadgarna.

§ 10 Styrelse

Styrelsen väljs på föreningsstämman. Styrelsen skall bestå av lägst tre (3) och högst tio (10) ledamöter samt lägst en (1) och högst fem (5)​ suppleanter. Stämman utser ordförande i styrelsen. Styrelsen är beslutsmässig om mer än hälften eller av styrelsens ledamöter är närvarande, med undantag om antalet valda ledamöter är tre (3) då är styrelsen endast beslutsmässig om alla ledamöter är närvarande. Vid beslut i styrelsen och på föreningsstämma skall enighet eftersträvas. Styrelseledamot utses för tiden till dess ordinarie föreningsstämma hålles påföljande räkenskapsår.

§ 11 Revisorer

På föreningsstämman väljs en revisor, som har att granska styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper, på ett år.

§ 12 Firmateckning

Föreningens firma tecknas, förutom av styrelseledamöterna var för sig, av de eller den styrelsen utser.

§ 13 Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår är kalenderår.

§ 14 Föreningsstämma

Föreningens högsta organ är föreningsstämman. På föreningsstämman har varje medlem, som inte uteslutits eller sagt upp sig, en röst.

På ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande på stämman

2. Upprättande av röstlängd över närvarande medlemmar 3. Val av justeringspersoner

4. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst

5. Styrelsens årsredovisning

6. Revisorernas berättelse

7. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 8. Beslut i anledning av vinst eller förlust

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

10. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen

11. Val av styrelse

12. Val av ordförande

13. Val av valberedning

14. Val av revisor

15. Motioner

16. Fastställande av insatsbelopp

17. Övriga i förväg väckta frågor

Ordinarie föreningsstämma hålls före utgången av april månad. Kallelse till föreningsstämma sker per brev eller e-post tidigast 4 veckor och senast 2 veckor före stämman. Till kallelsen bifogas motioner samt andra i förväg väckta frågor. Extra föreningsstämma skall hållas vid de tillfällen och för de ändamål föreningsstämman i förväg har beslutat och i övrigt då styrelsen finner det nödvändigt eller då det för uppgivet ändamål önskas av en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar.

§ 14 Överskott

Uppkommen vinst enligt fastställd balansräkning skall efter avsättning till placeringskonto enligt styrelsens förslag föras i ny räkning eller utdelas till medlemmarna som återbäring i förhållande till under räkenskapsåret inbetalda avgifter.

§ 15 Upplösning

Vid föreningens upplösning skall kvarvarande tillgångar delas lika mellan medlemmarna.

§ 16 Stadgeändring

För ändring av stadgarna gäller vad som föreskrivs i 7 kap 14 och 15 §§, lagen om ekonomiska föreningar.

§ 17 Kommunikation

All utbyte av information sker via föreningens Googledrive och alla meddelanden mellan medlemmar sker via mailadress utdelad av föreningen.

I övrigt gäller lagen om ekonomiska föreningar.